CONTRACT PENTRU ACORDAREA DE SERVICII SOCIALE

Asociaţia MagiCAMP, cu sediul în str. Nouă nr. 12, Comuna Brăneşti, județul Dâmboviţa, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 8/25.06.2014, codul de înregistrare fiscală 33481989, având contul nr. RO19BACX000000106271000, deschis la Unicredit Bank S.A., acreditată pentru furnizarea de servicii sociale, conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 004110, denumită în continuare Furnizor de servicii sociale, reprezentată de Andreea Brînzoiu, având funcția de Vicepreședinte,

și

Persoana fizică identificată conform datelor inserate în formularul pus la dispoziția Beneficiarilor pe site-ul www.magichelp.ro, denumită în continuare Beneficiar, după caz reprezentată prin persoana fizică identificată conform datelor aferente reprezentantului legal inserate în formularul pus la dispoziția Beneficiarilor pe site-ul www.magichelp.ro,

denumite în cele ce urmează în mod individual "Partea" și colectiv "Părțile",

Având în vedere:

 • scopul declarat și asumat de Furnizorul de servicii sociale constând în dezvoltarea, implementarea și desfășurarea de programe, proiecte și alte tipuri de activități care să conducă la îmbunătățirea calității vieții și sănătății copiilor, tinerilor și adulților aflați în situații vulnerabile și/sau dificile, precum și a familiilor și/sau partenerilor acestora, inclusiv dezvoltarea, implementarea și desfășurarea de servicii sociale, ghidaj și asistență logistic-organizatorică;
 • activitatea de interes public desfășurată, susținută și coordonată de Furnizorul de servicii sociale, constând în Proiectul MagicHELP, proiect care în esență, presupune, oferirea de suport material, servicii și ajutor - cu titlu gratuit - Beneficiarului, aflat la momentul accesării serviciului social într-o situație de dificultate generată de anumite afecțiuni medicale cronice, în principal, dar nu obligatoriu, prin intermediul unei aplicații electronice care conectează și facilitează contactul rapid între acesta și diverșii parteneri contractuali ai Furnizorului de servicii sociale (sponsori) ("Aplicația MagicHELP") - constituind un serviciu social, conform prevederilor legale aplicabile, ("Proiectul MagicHELP");
 • planul individualizat de asistență și îngrijire elaborat de Furnizorul de servicii sociale constând în personalizarea accesului la bunuri și servicii în Proiectul MagicHELP, inclusiv dar nu în mod necesar prin Aplicația MagicHELP în funcție de specificul afecțiunilor Beneficiarului constatat de Consiliul de medici din cadrul Proiectului MagicHELP pe baza documentelor medicale comunicate de Beneficiar.

Părțile au negociat și au agreat încheierea prezentului contract de acordare de servicii sociale ("Contractul"), în conformitate - în principal - cu Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale și Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale ("Ordinul"), în următoarele condiții asupra cărora au convenit:

Art. 1 DEFINIȚII

Următorii termeni definiți potrivit Ordinului vor fi aplicabili, urmând a avea același înțeles și în cuprinsul prezentului Contract, în măsura relevanței, după cum urmează:
1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale (respectiv, Furnizorul de servicii sociale definit mai sus), și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale (respectiv, Beneficiarul definit mai sus), care exprimă acordul de voință în vederea acordării de servicii sociale - respectiv, prezentul Contract;
1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare (respectiv, Furnizorul de servicii sociale definit mai sus);
1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție și condițiilor de eligibilitate (respectiv, Beneficiarul definit mai sus);
1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare (respectiv, accesarea Aplicației MagicHELP, în cadrul Proiectului MagicHELP, pus la dispoziție de către Furnizorul de servicii sociale);
1.5. reevaluarea situației Beneficiarului - activitatea obligatorie a Furnizorului de servicii sociale de a evalua situația Beneficiarului după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă;
1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire - modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației Beneficiarului;
1.7. contribuția Beneficiarului - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de Furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a Beneficiarului, și care poate fi în bani, în servicii sau în natură; în Proiectul MagicHELP singurele contribuții ale Beneficiarului pot fi reprezentate de diferențele dintre valoarea bunului sau a serviciului și valoarea discountului/reducerii acordate de Sponsorii Furnizorului; bunurile/serviciile gratuite sau reducerile vor fi oferite în limita sponsorizărilor primite de Furnizor, Beneficiarul păstrând obligația de informare prealabilă asupra disponibilității bunului/serviciului la care dorește să acceadă;
1.8. obligațiile Beneficiarului - totalitatea îndatoririlor pe care Beneficiarul și le asumă prin Contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic;
1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți Furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii;
1.10. modificări de drept ale Contractului – modificările aduse Contractului în mod independent de voința Părților, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12. planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și servicii adecvate și individualizate cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil și procedurile de acordare a serviciilor sociale precum și personalizarea accesului la bunuri și servicii în Aplicația MagicHELP în funcție de specificul afecțiunilor Beneficiarului constatat de Consiliul de medici din cadrul Proiectului MagicHELP pe baza documentelor medicale comunicate de Beneficiar, elaborat de Furnizorul de servicii sociale, cu participarea sau împreună cu Beneficiarul, precum și în baza consimțământului formal al acestuia din urmă și pe care Beneficiarul îl confirmă a fi eficient și implementabil prin accesarea Aplicației MagicHELP, în cadrul Proiectului MagicHELP, pus la dispoziție de către Furnizorul de servicii sociale.

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul Contractului îl constituie acordarea de către Furnizorul de servicii sociale către Beneficiar, ca urmare a solicitării exprese a acestuia din urmă, a serviciului social constând în Proiectul MagicHELP, prin (1) dreptul Beneficiarului de a accesa oricând conform nevoilor sale, Aplicația MagicHELP, prin (2) posibilitatea Beneficiarului de a beneficia de orice măsură (produs/serviciu finit) destinată să răspundă nevoii sale sociale, astfel cum aceasta este disponibilă în cadrul Proiectului MagicHELP, sub rezerva disponibilității ei efective la momentul accesării de către Beneficiar, astfel cum rezultă din/este actualizată conform Aplicației MagicHELP, precum și (3) posibilitatea Beneficiarului de a beneficia de orice măsură (produs/serviciu finit) destinată să răspundă nevoii sale sociale, astfel cum aceasta este disponibilă din partea Furnizorului și i se adresează în mod particular Beneficiarului conform condițiilor de eligibilitate comunicate public anterior de Furnizor sau/și în acord cu prevederile statutare ale acestuia.

Art. 3 COSTURILE SERVICIILOR SOCIALE ȘI CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI

3.1. Costul total al serviciului social conform Art. 2 din prezentul Contract se va determina prin însumarea valorii rapoartelor extrase periodic sau la cererea expresă a Beneficiarului din Aplicația MagicHELP, aceste rapoarte constituindu-se anexe la prezentul Contract. Valoarea serviciului social este determinată de suma bunurilor și serviciilor gratuite sau discountate/reduse pe care Beneficiarul le solicită prin intermediul Aplicației MagicHELP în limita disponibilității lor sau pe care le primește în afara Aplicației din partea Furnizorului, în funcție de nevoile sale punctuale și/sau de moment.
3.2. Contribuția Beneficiarului pentru serviciile sociale primite este de 0 RON, Părțile confirmând că participarea acestuia în Proiectul MagicHELP - în termenii și condițiile stabilite în prezentul Contract - este cu titlu gratuit. În consecință, Părțile confirmă că o astfel de contribuție a Beneficiarului nu va influența acordarea serviciilor sociale conform Art. 2 și nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieși din starea de dificultate.

Art. 4 DURATA CONTRACTULUI

Prezentul Contract se încheie pe o perioadă determinată, respectiv pe o perioadă de 12 luni. Cu toate acestea, dacă niciuna dintre Părți nu denunță unilateral prezentul Contract cu minim 15 zile calendaristice anterioare expirării și/sau evaluarea rezultatelor serviciului acordat Beneficiarului conform Art. 2 și/ sau revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire nu stabilesc altfel, atunci prezentul Contract se va prelungi automat pe perioade succesive de 12 luni. Contractul produce efecte doar dacă analiza datelor medicale furnizate de Beneficiar este confirmată de către Consiliul de medici din Proiectul MagicHELP ca fiind ale unei persoane eligibile în Proiectul MagicHELP și intră în vigoare (i) la data la care Asociația MagiCAMP comunică Beneficiarului, prin orice metodă, datele de acces în Aplicația MagicHELP, întotdeauna numai după validarea cazului de Consiliul de medici sau (ii) acolo unde măsura nu depinde de Aplicația MagicHELP, de la data la care Consiliul de medici validează cazul medical. Termenul maxim pentru analizarea datelor medicale și, dacă este cazul, comunicarea datelor de acces în Aplicația MagicHELP este de 90 de zile de la data primirii tuturor documentelor medicale solicitate potențialului Beneficiar.

ART. 5 ETAPELE PROCESULUI DE ACORDARE A SERVICIILOR SOCIALE

5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire - în modalitățile disponibile (și sub condiția acestei disponibilități) în cadrul Aplicației MagicHELP;
5.2. reevaluarea periodică a situației Beneficiarului;
5.3. revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire în vederea adaptării Proiectului MagicHELP la nevoile Beneficiarului, în măsura sustenabilă de către Furnizorul de servicii sociale.

ART. 6 DREPTURILE FURNIZORULUI DE SERVICII SOCIALE

Furnizorul de servicii sociale are următoarele drepturi:
6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la Beneficiar;
6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale (conform Art. 2) către Beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate;
6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

Art. 7 OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI DE SERVICII SOCIALE

Furnizorul de servicii sociale are următoarele obligații:

7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale Beneficiarului în acordarea serviciilor sociale (conform Art. 2), precum și drepturile Beneficiarului, rezultate din prezentul Contract;
7.2. să acorde serviciile sociale (conform Art. 2) cu respectarea planului individualizat de asistență și îngrijire;
7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura Beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate (conform Art. 2), potrivit prevederilor legale aplicabile, Părțile fiind de acord și confirmând că, potrivit Art. 2 din prezentul Contract: (i) aceasta nu presupune din partea Furnizorului de servicii sociale garantarea menținerii pe o anumită perioadă de timp a contractelor de sponsorizare cu partenerii săi contractuali relevanți din cadrul Proiectului MagicHELP, iar (ii) accesul Beneficiarului la Aplicația MagicHELP nu garantează accesul acestuia la un produs/ serviciu finit, potențial disponibil în cadrul Proiectului MagicHELP, un astfel de acces depinzând de disponibilitatea respectivului produs/ serviciu finit la momentul accesării;
7.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile Beneficiarului în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că Beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile;

7.5. să informeze Beneficiarul asupra:

 • conținutului serviciilor sociale (conform Art. 2) și condițiilor de acordare a acestora - Părțile fiind de acord și confirmând că această informare este realizată prin descrierea și actualizările recurente a produselor și/ sau serviciilor disponibile, prin Aplicația MagicHELP;
 • oportunității acordării altor servicii sociale - Părțile fiind de acord și confirmând că această informare este realizată prin descrierea detaliată a proiectelor gestionate de către Furnizorul de servicii sociale, conform site-ului acestuia (www.magicamp.ro);
 • listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale - Părțile fiind de acord și confirmând că această informare este realizată prin punerea în vederea Beneficiarului că acesta poate accesa oricând lista furnizorilor de servicii sociale acreditați, astfel cum aceasta este actualizată de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale (http://www.mmuncii.ro);
 • regulamentului de ordine internă;
 • oricărei modificări de drept a prezentului Contract.

7.6. să reevalueze periodic situația Beneficiarului, și, după caz, să completeze și/ sau să revizuiască planul individualizat de asistență și îngrijire exclusiv în interesul acestuia;
7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la Beneficiar. Cu toate acestea, Furnizorul de servicii sociale poate dezvălui astfel de informaţii confidenţiale fără acordul Beneficiarului, potrivit legii - inclusiv în următoarele situaţii: (a) când este pusă în pericol viaţa Beneficiarului sau a membrilor unui grup social; și/sau (b) pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii persoanei, în cazul în care aceasta se află în incapacitate fizică, psihică, senzorială ori juridică de a-şi da consimţământul;
7.8. să ia în considerare, în măsura sustenabilă, a dorințelor și recomandărilor obiective ale Beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale (conform Art. 2).

ART. 8 DREPTURILE BENEFICIARULUI

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la Art. 2, Furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale Beneficiarului de servicii sociale.
8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:

 1. de a primi serviciile sociale prevăzute la Art. 2, în termenii și condițiile prezentului Contract;
 2. de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale furnizate (conform Art. 2), atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate, însă exclusiv în termenii și condițiile agreate prin prezentul Contract (în principal, Art. 2 și Art. 7.3 din acesta);
 3. de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale disponibile în baza prezentului Contract;
 4. de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:
  • drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;
  • modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
  • oportunității acordării altor servicii sociale;
  • listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;
  • regulamentului de ordine internă;
  conform termenilor și condițiilor agreați prin Art. 7.5 de mai sus.
 5. de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există;
 6. dreptul de a avea acces la propriul dosar;
 7. de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale (conform Art. 2).
ART. 9 OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul are următoarele obligații:
9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire;
9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială și medicală și să permită Furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;
9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistență și îngrijire;
9.4. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;
9.5. după caz, să respecte termenii și condițiile de folosire a Aplicației MagicHELP astfel cum Furnizorul informează asupra lor, respectiv să creeze un cont cu un id și o parolă pe care le va menține confidențiale și nu le va dezvălui altor persoane pentru a facilita folosirea fără drept a Aplicației MagicHELP. În plus, Beneficiarul declară și garantează că este cetățean român cu domiciliul sau reședința în România, Furnizorul de servicii sociale bazându-se pe această declarație și garanție în semnarea prezentului Contract.
Totodată, Beneficiarul declară că înțelege și consimte că sponsorii Furnizorului păstrează față de Beneficiar întreaga răspundere referitoare la integritatea și standardele de calitate și siguranță impuse de lege privind bunurile, produsele și/sau serviciile revendicate prin aplicația MagicHELP care vor rămâne în posesia Sponsorilor Furnizorului până la revendicarea lor prin aplicația MagicHELP sau prin alte mijloace acceptate de Beneficiar, integral sau parțial, sau vor fi prestate Beneficiarului direct de către Sponsor, după caz.

ART. 10 SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR

10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris la datele de contact disponibile pe site-ul www.magichelp.ro, reclamații cu privire la acordarea serviciilor sociale (conform Art. 2).
10.2. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât Beneficiarul, cât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației, cu excepția cazului în care legea impune/ permite altfel.
10.3. Dacă Beneficiarul nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială competente, care va clarifica prin dialog divergențele dintre Părți sau, după caz, instanței de judecată competente.

ART. 11 LITIGII

11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul Contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.
11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale Furnizorul de servicii sociale și Beneficiarul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială competente mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

ART. 12 REZILIEREA CONTRACTULUI

Constituie motiv de reziliere a prezentului Contract următoarele:

 1. refuzul obiectiv al Beneficiarului de a mai primi serviciile sociale (conform Art. 2), exprimat în mod direct sau prin reprezentant;
 2. nerespectarea în mod repetat de către Beneficiar a regulamentului de ordine interioară al Furnizorului de servicii sociale;
 3. încălcarea de către Furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de Beneficiar;
 4. retragerea licenței de funcționare sau a acreditării Furnizorului de servicii sociale;
 5. limitarea domeniului de activitate pentru care Furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către Beneficiarul de servicii sociale;
 6. schimbarea obiectului de activitate al Furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către Beneficiar.
ART. 13 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Constituie motiv de încetare a prezentului Contract următoarele:

 1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat Contractul, în condițiile stabilite în Art. 4;
 2. acordul Părților privind încetarea Contractului;
 3. scopul Contractului a fost atins;
 4. împlinirea vârstei de 21 ani de către Beneficiar, cu excepția Beneficiarilor diagnosticați cu hemofilie;
 5. forța majoră, Părțile fiind de acord că încetarea (din orice motiv) contractelor de sponsorizare de către partenerii contractuali ai Furnizorului de servicii sociale din cadrul Proiectului MagicHELP va reprezenta un astfel de caz de forță majoră, prezentul Contract încetând în ceea ce privește posibilitatea accesării de către Beneficiar a produselor și/ sau serviciilor care ar fi putut fi disponibile prin Aplicația MagicHELP, în considerarea respectivului contract de sponsorizare.
ART. 14 DISPOZIȚII FINALE

14.1. Părțile au dreptul, pe durata executării prezentului Contract, de a conveni de comun acord modificarea clauzelor acestuia.
14.2. Prezentul Contract a fost negociat, agreat si acceptat în întregime de către Părți, reprezentând voința reală a acestora, și, în măsura în care este aplicabil Codul Civil Român, clauzele prezentului Contract nu pot fi considerate "clauze standard", în sensul articolului 1202 din Codul Civil Român.
14.3. Părțile declară că prezentul contract se încheie prin parcurgerea următoarelor etape: (1) completarea formularului pus la dispoziția Partenerilor pe site-ul www.magichelp.ro (2) acceptarea expresă de către Beneficiar a termenilor și condițiilor prezentului contract în legătură cu Proiectul MagicHELP, inclusiv prin confirmarea explicită a prezentului Contract de către Beneficiar, prin bifarea căsuțeiDA aferentă frazelor de acord cu termenii și condițiile contractului, Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și consimțământ asupra prelucrării și stocării datelor cu caracter personal despre care se face vorbire în această Notă aflate pe site în legătură cu prezentul Contract. Părțile confirmă și sunt de acord că, în urma parcurgerii etapelor din prezentul art. 2.2, prezentul Contract este considerat un înscris pe suport informatic, în sensul art. 282 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, astfel cum a fost republicată și modificată, având puterea doveditoare a acestuia.
14.4. Prevederile prezentului Contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.
14.5. Prezentul Contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.6. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate (conform Art. 2).

Asociația MagiCAMP